Body

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov občianskym združením XBS swimming so sídlom: Grösslingová 45 , 81109 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51211297, zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva Vnútra SR, č. VVS/1-900/90-52291 (ďalej len „XBS swimming“)  

1.2. XBS swimming poskytuje záujemcom služby v oblasti plaveckých športových činností, vrátane prípravy, organizácie a administrácie kurzov plávania, prípravy na rôzne plavecké súťaže alebo iné športové podujatia a plnenia administratívnych a ďalších povinností s tým spojených. Pre účely týchto pravidiel je XBS swimming  označovaný ako „Prevádzkovateľ“. 

1.3. Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na prípady, kedy Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sa podieľa na spracovaní osobných údajov v mene a na účet tretích strán, ktoré majú postavenia prevádzkovateľov v zmysle aplikovateľných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Pre podrobnosti týkajúce sa týchto prípadov Prevádzkovateľ odkazuje na osobitné podmienky, resp. pravidlá ochrany osobných údajov uplatňované týmito tretími stranami. 

1.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

2 DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorou, podľa okolností, môže byť: 

2.1.1. účastník plaveckého kurzu alebo iného kurzu, či podujatia organizovaného Prevádzkovateľom (ďalej len „Účastník kurzu“),

2.1.2. zákonný zástupca Účastníka kurzu, 

2.1.3. Účastník kurzu, ktorý sa zúčastní plaveckých súťaží alebo iných športových podujatí ako člen XBS swimming, 

2.1.4. člen XBS swimming a osoby s príslušnosťou k XBS swimming v zmysle stanov XBS swimming (ďalej len „Člen“); 

2.1.5. obchodný partner alebo zástupca obchodného partnera Prevádzkovateľa, najmä člen štatutárneho orgánu alebo iná kontaktná osoba určená obchodným partnerom v rozsahu v akom bude osobné údaje takejto osoby poskytnuté alebo sprístupnené Prevádzkovateľovi, 

2.1.6. zamestnanec Prevádzkovateľa. 

2.2. Vo vzťahu k návštevníkom webového sídla Prevádzkovateľa (www.xbsswimming.sk a www.xbssportacademy.sk), Prevádzkovateľ nepredpokladá spracúvanie ich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak by títo užívatelia sami poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s ich prípadnými otázkami týkajúcimi sa webového sídla, jeho vybraných častí alebo činností Prevádzkovateľa. V takých prípadoch budú osobné údaje takýchto dotknutých osôb spracované výlučne na účely zodpovedania otázky (dotazu) a následne budú zlikvidované. 

2.3. Vo vzťahu k Účastníkom kurzu môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v  rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu kurzu a spracovanie prihlášky Účastníka kurzu, medzi ktoré patrí (i) titul, meno a priezvisko, (ii) adresa pobytu, (iii) e-mailová adresa (ak je zriadená), (iv) telefónne číslo (ak existuje), (v) úroveň športových zručností pre daný kurz podľa predvolenej charakteristiky, (vi) typ a miesto kurzu, (vii) osobné údaje zákonného zástupcu Účastníka kurzu podľa bodu 2.4 nižšie, ak je Účastník kurzu neplnoletou osobou, (viii) údaje, ktoré Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca uvedie do voľného textového poľa pri prihláške / rezervácii kurzu, (ix) údaje potrebné pre uskutočnenie a realizáciu platby za kurz (najmä číslo platobnej karty, údaje uvedené na platobnej karte, prípadne číslo účtu) a (x) záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu kurzu (ak si Účastník kurzu takúto možnosť zvolí). 

2.4. Vo vzťahu k zákonnému zástupcovi Účastníka kurzu môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu kurzu a spracovanie prihlášky Účastníka kurzu, medzi ktoré patrí (i) titul, meno a priezvisko Účastníka kurzu, (ii) meno a priezvisko zákonného zástupcu, (iii) adresa pobytu zákonného zástupcu, (iv) e-mailová adresa zákonného zástupcu, (v) telefónne číslo zákonného zástupcu, (vi) údaje, ktoré sa týkajú zákonného zástupcu a ktoré zákonný zástupca uvedie do voľného textového poľa pri prihláške / rezervácii kurzu pre Účastníka kurzu, (vii) údaje potrebné pre uskutočnenie a realizáciu platby za kurz (najmä číslo platobnej karty, údaje uvedené na platobnej karte, prípadne číslo účtu) a (viii) záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu kurzu (ak si zákonný zástupca Účastníka kurzu takúto možnosť zvolí). 

2.5. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje Účastníka kurzu podľa bodu 2.3 a ďalšie osobné údaje, ktoré budú vyžadované (a) organizátorom súťaže alebo športového podujatia, na ktorom sa má Účastník kurzu zúčastniť, (b) príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo inej právnej úpravy, ktorá uvedený právny predpis doplní alebo nahradí v budúcnosti), a to vrátane údajov týkajúcich sa zdravia. 

2.6. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.4 (t.j., Členom) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu (i) údajov potrebných pre evidenciu členstva v XBS swimming, a to v rozsahu určenom aktuálne platným a účinným znením stanov XBS swimming, (ii) údajov určených (a) organizátorom súťaže alebo športového podujatia, na ktorom sa má Člen zúčastniť, (b) príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo inej právnej úpravy, ktorá uvedený právny predpis doplní alebo nahradí v budúcnosti), a to vrátane údajov týkajúcich sa zdravia.   

2.7. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.5 týchto Pravidiel (t.j., obchodným partnerom alebo ich zástupcom) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutej osoby ako obchodného partnera alebo povereného zástupcu obchodného partnera. Podľa okolností pôjde o nasledujúce osobné údaje: (i) titul, meno, priezvisko (ii) adresa pobytu, (iii) dátum narodenia, (iv) údaje o bankovom spojení, (v) pracovná pozícia, (vi) e-mailová adresa, (vii) telefónne číslo. Podľa konkrétnych okolností aj ďalšie osobné údaje, ktoré obchodný partner odôvodnene poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s ich obchodným vzťahom. 

2.8. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.6 týchto Pravidiel môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou ako aj osobné údaje potrebné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Podrobnosti spracúvania osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente, ktorý je týmto dotknutým osobám sprístupnený v súlade s internými pravidlami Prevádzkovateľa. 

2.9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje buď od dotknutej osoby (najmä vo vzťahu k dotknutým osobám podľa bodu 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.8 týchto Pravidiel) alebo od tretích strán (v prípade dotknutých osôb podľa bodu 2.7 týchto Pravidiel).  

2.10.Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Takouto dobou je maximálne doba 10 rokov odo dňa ukončenia právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ak právne predpisy neurčujú inú dobu. Po uplynutí doby spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované skartovaním, vymazaním alebo iným spôsobom potrebným na zabránenie ich ďalšieho spracúvania, ibaže by právne predpisy vzťahujúce sa na Prevádzkovateľa určili iný alebo konkrétny spôsob nakladania s osobnými údajmi dotknutej osoby. 

3 ÚČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD 

3.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníkov kurzu na účely poskytnutia služby, ktorá je predmetom daného kurzu a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania prihlášky a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie s Účastníkom kurzu). Ak Účastník kurzu prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu kurzu, osobné údaje Účastníka kurzu v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely. 

3.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonných zástupcov Účastníkov kurzu (v prípadoch, kedy je to relevantné) na účely poskytnutia služby Účastníkovi kurzu, ktorá je predmetom daného kurzu a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania prihlášky a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie so zákonným zástupcom Účastníka kurzu). Ak zákonný zástupca Účastníka kurzu prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu kurzu, osobné údaje zákonného zástupcu Účastníka kurzu v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely. 

3.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel a Členov za účelom prípravy Účastníka kurzu, resp. Člena na súťaž alebo iné športové podujatie a zabezpečenia účasti Účastníka kurza, resp. Člena, na takejto súťaži alebo podujatí (vrátane potrebnej administratívnej agendy a komunikácie s tým spojenej). Zároveň sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané pre účely plnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcej z pravidiel danej súťaže alebo športového podujatia alebo z právnych predpisov alebo všeobecne uznávaných pravidiel vzťahujúcich sa na danú športovú činnosť (ako napr. pravidlá športových federácií, pravidlá dopingových kontrol a pod.). Osobné údaje Členov sú spracúvané aj pre účely členstva v XBS swimming a administratívnej agendy s tým spojenej. 

3.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.6 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou a plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa dotknutej osoby. 

3.5. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb pre účely podľa bodu 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5 týchto Pravidiel je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. obchodným partnerom Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.3 je plnenie zmluvy (vo vzťahu k členstvu Člena v XBS swimming) a tiež plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo tretej osoby vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich výkon športovej činnosti. 

3.6. Prihlásením sa k odberu marketingových a propagačných materiálov dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prevádzkovateľa. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám môže Prevádzkovateľ na základe histórie správania sa dotknutej osoby vytvárať personalizované marketingové ponuky a na tie účely využívať súbory „cookies“; o tejto skutočnosti budete informovaní po prístupe na webové sídlo www.xbsswimming.sk a www.xbssportacademy.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. 

3.7. Ak to okolnosti budú vyžadovať, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracované aj na účely uplatňovania alebo hájenia práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo vzťahu s dotknutou osobou (napr. uplatnenie nárokov na plnenie a pod.). V takom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov. 

4 PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA 

4.1. S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, Prevádzkovateľ nepredpokladá poskytnutie alebo prenos osobných údajov dotknutých osôb tretím osobám. Osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu 3.3 týchto Pravidiel (t.j. Členov a Účastníkov kurzu, ktorí sa budú zúčastňovať súťaží alebo iných športových podujatí) budú poskytnuté organizátorom súťaže alebo iného športového podujatia alebo iným tretím stranám v zmysle aktuálne platného a účinného znenia stanov XBS swimming (najmä, športovým asociáciám a federáciám alebo športovým združeniam či iným osobám, ktorých členom je XBS swimming alebo ktorých pravidlá sa XBS swimming zaväzuje dodržiavať (napr. v oblasti dopingových kontrol a pod.). 

4.2. Ak s tým dotknutá osoba bude súhlasiť, osobné údaje dotknutej osoby byť poskytnuté aj ďalším tretím stranám, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje ako napríklad poskytovatelia športových priestorov a masáží, nadácie a subjekty podporujúce XBS swimming,  a pod. 

4.3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu). 

4.4. Prevádzkovateľ môže využívať pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním na vyššie uvedené účely v mene Prevádzkovateľa poverí a ktoré spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ s každou takouto osobou uzatvorí zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov. 

5 PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY 

5.1. V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou, Podmienkami alebo týmito Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby: 

5.1.1.  právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, 

5.1.2. právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov, 

5.1.3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov, 

5.1.4. právo na prenosnosť osobných údajov, 

5.1.5. právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3.7 týchto Pravidiel, a to doručením písomného oznámenia na adresu Prevádzkovateľa alebo doručením správy elektronickej pošty na nižšie určenú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, ako aj 

5.1.6. právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk

5.2. Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov.  Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť svoje služby (t.j., uzatvoriť a plniť predmetnú zmluvu).                                                          

6 RÔZNE

6.1. Prevádzkovateľ prijal potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom dotknutých osôb. Napriek týmto opatreniam Prevádzkovateľ však nemôže garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet. 

6.2. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje automatizovane (v elektronickej podobe) prostredníctvom bežne dostupných prostriedkov na to určených ako aj neautomatizovane (v listinnej podobe) spôsobom zabezpečujúcim ochranu spracúvaných osobných údajov (napr. uložením dokumentov obsahujúcich osobné údaje do uzamykateľnej skrine alebo priestoru). 

7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018. 

7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o každej takejto zmene vopred, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na webovom sídle Prevádzkovateľa. Dotknutým osobám, ktoré uviedli svoje e-mailové adresy môže byť zároveň zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú oznámili Prevádzkovateľovi. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na webovom sídle Prevádzkovateľa. Preto sa návštevníkom webového sídla a dotknutým osobám odporúča, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať. 

7.3. Pre účely komunikácie a odpovedania dotazov určuje Prevádzkovateľ nasledovnú e-mailovú adresu: info@xbsswimming.sk a info@xbssportacademy.sk

XBS swimming