Body

(žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali dole uvedené body a poučili tak svoje deti)

 • čestne vyhlasujem, že som bezúhonný v zmysle § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (iba v prípade športového odborníka),

 • dieťa sa musí vždy riadiť pokynmi trénera,
 • dieťa nesmie bez pokynu trénera vstúpiť do tréningových priestorov,
 • dieťa nesmie behať pri bazéne pre nebezpečie pošmyknutia sa,
 • dieťa smie skákať do bazénu, len pod dohľadom trénera,
 • dieťa musí upozorniť trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.),
 • dieťa nesmie na bazéne ani v priestoroch šatní jesť,
 • dieťa sa nesmie surovo správať k iným deťom ( biť, hádzať rôzne predmety po iných cvičencoch a pod.),
 • dieťa nesmie poškodzovať vybavenie bazéna, telocvične a šatní,
 • pri suchom tréningu musí dieťa používať náradie v telocvični len pod dozorom trénera,
 • pri účasti na pretekoch a sústredeniach klubu sa dieťa nesmie vzďaľovať od skupiny a vždy sa riadiť výhradne pokynmi svojho trénera,
 • rodič je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na bazéne, v šatni, prípadne inom zariadení,
 • v prípade nevhodného správania dieťaťa, je možné po konzultácii s rodičmi vyradiť dieťa z tréningového procesu,
 • úhrada príspevku na činnosť najneskôr do 15. dňa daného mesiaca v predpísanej sume,
 • zľavy z príspevku na činnosť sú možné po dohode zákonného zástupcu a hlavným trénerom,
 • prípadnú neúčasť na tréningovej jednotke z vážnych dôvodov (ochorenie, poranenie, hospitalizácia a pod.) bezodkladne oznámiť svojmu trénerovi,
 • v prípade neuhradenia príspevku na činnosť, je možné po upozornení rodičov vyradiť dieťa z tréningového procesu,
 • sa zaväzujem, že zánik mojej registrácie ma nezbavuje povinnosti vyrovnať moje finančné alebo iné záväzky voči  klubu XBS swimming academy.

 

prvy banner

Partneri