logo_dcph.jpg

  Diagnostické centrum profesora Hamara 

  UNIVERZITA KOMENSKÉHO - Fakulta telesnej výchovy a športu

 

 

Preventívna prehliadka športovca s ergometriou obsahuje: Cena 65€


- Anamnéza (osobná, rodinná, alergická, športová)
- Odbery krvi a moču (sedimentácia erytrocytov, krvný obraz + diferenciálny počet leukocytov,
moč chemicky + sediment, biochémia – glykémia, urea, kreatinín, CK, hepatálne testy, ionogram,
železo, väzbová kapacita železa)
- Zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie
- Antropometrické meranie – váha, výška, %tuku, BMI
- Spirometrické vyšetrenie – vitálna kapacita pľúc a úsilný výdych
- Komplexné vyšetrenie orgánových systémov – prehliadka lekárom
- EKG v pokoji
- Ergometria – záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri
- Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušnej športovej aktivity

Súbory

Partneri