Body

Čo je to baby plávanie?

Baby plávanie, alebo plávanie dojčiat a batoliat, predstavuje spoločnú aktivitu vo vodnom prostredí. Ide o harmonickú pohybovú aktivitu a veselú hru v hygienickom, čistom a bezpečnom prostredí. Treba upozorniť, že sa nejedná o plávanie, ako o druh účelne vyvolaného pohybu vo vode, kedy osoba pláva rozličnými plaveckými štýlmi. Pri pobyte vo vode v rannom veku hovoríme predovšetkým o radostnom aktívnom pohybe dieťaťa.


Význam/prečo plávať?

Každé dieťa  potrebuje byť šťastné. Pre svoj zdravý duševný a fyzický vývoj potrebuje aktivity, ktoré mu prinášajú veľa radosti a zábavy.  Všetko, čo s deťmi robíme, by v nich v každom veku  malo vyvolať pozitívny pocit spojený s emočným vyžitím. Už v útlom veku majú pohybové zážitky dieťaťa pozitívny vplyv na ich celkový vývoj. Samotná pohybová aktivita je úzko spätá s motorikou dieťaťa. Práve prostredníctvom pohybu dokáže dieťa v rannom veku vyjadriť všetky svoje pocity – svoje nadšenie, nepokoj,  hnev, radosť či strach.

Plávanie detí s rodičmi je ideálna pohybová aktivita, ktorú môžu spoločne vykonávať už od narodenia v domácom prostredí. Dieťa sa nachádza v známom, intímnom prostredí v náručí rodiča. 

V bazénovom prostredí nám ide hlavne o  vytvorenie vzájomnej dôvery medzi dieťaťom a rodičom vo vode, vzájomný intímny kontakt (bonding), socializáciu rodiča s dieťaťom, adaptáciu na vodné prostredie a správnu manipuláciu s dieťaťom. Všetky činnosti sú robené citlivo, nežne a primerane potrebám dieťaťa.

Spoločné plávanie dieťaťa a rodiča predstavuje pre dieťa prirodzenú pohybovú aktivitu vykonávanú vo vodnom prostredí. Takéto aktivity formujú u detí celkový vzťah k vode ale aj k samotným pohybovým aktivitám v budúcnosti. Zmysel plávania detí v ranom veku  predstavuje správne podnecovanie pohybových vzorcov, ktoré sú veľkým prínosom pre optimálny rozvoj dieťaťa. Dôležité je ponúknuť dieťaťu primeraný počet podnetov pre správne telesný, psychický a sociálny rozvoj.

Samotný pobyt vo vode ma veľký význam pri výchove k hygienickým návykom, otužovaniu a upevňovaniu zdravého vývinu dieťaťa.  Otužovanie má veľký význam ako prevencia proti chorobám a dieťa je vďaka nemu schopné sa lepšie prispôsobiť vonkajším podmienkam. V bazénovom prostredí pod otužovaním chápeme najmä pravidelný pohyb vyzlečeného dieťatka na suchu a vo vode.


Prečo plávať s nami ?

XBabies je pohybová aktivita pre najmenších, ktorú zastrešuje XBS Sport Academy pod hlavičkou klubu XBS water polo. Cieľom klubu je ponúknuť aktivity vo vodnom prostredí všetkým deťom od ranného veku.  Chceme v deťoch a rodičoch vzbudiť pozitívny záujem o pohyb vo vode, čo sa v budúcnosti  môže prejaviť náklonnosťou k  iným pohybovým aktivitám, či vodným športom. Aj keď v tomto veku nemôžeme a ani nesmieme hovoriť o plávaní v pravom slova zmysle, pohybové činnosti ktoré dieťa v dojčenskom, batoliacom a predškolskom veku vo vode vykonáva s tým v budúcnosti budú úzko súvisieť. Každý kto sa chce naučiť plávať sa musí s vodou najprv zoznámiť a získať základné plavecké zručnosti. 

Vodu je potrebné najprv spoznať, dôverovať jej, mať pre ňu cit a uvoľniť sa v nej – a toto všetko sme schopný naučiť sa už v rannom veku. V predškolskom veku tieto nadobudnuté znalosti môžeme zdokonaľovať a neskôr využiť pri plaveckom výcviku. Následne vieme rodičom a deťom ponúknuť plynulý prechod na plavecké výcviky pre začiatočníkov tzv. predplaveckú prípravku, a v mladšom školskom veku tréningy vodného póla.

xbabies